صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / وظیفه حفاظت اطلاعات صیانت ازکارکنان است نه دام گستری

خاطره ها درگذرزمان قسمت سیزدهم

وظیفه حفاظت اطلاعات صیانت ازکارکنان است نه دام گستری


وظیفه حفاظت اطلاعات صیانت ازکارکنان است نه دام گستری

      شاپوراسماعیلیان.حقوقدان                                              

درهفته گذشته درباره سعه صدرو خصوصیات برجسته دوست ارجمندم ،جناب کاظم کاظم زاده قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور،نکاتی رااشاره کردم . ایشان راباید مخزن الاسرار قضاتی معدودی دانست که درایام کاری شان تقصیراتی رامرتکب شده بودند وهیات های بازرسی وارزشیابی قضات که درراس شان جناب کاظم زاده واغلب افرادی همتای ایشان بودند،بارعایت حیثیت قاضی مقصرومصلحت دستگاه قضایی ،قضیه رابررسی می کردند ودرنهایت رویکردی مدبرانه داشتند.اگرچه درمواردی قاضی از قضا برکنار می شدیاتنزل رتبه پیدامی کردولی آبروی او وخانواده اش محفوظ بودبه طوری که دیگران نیزنمی دانستند اساس قضیه چه بوده است .ازجمله اینکه قاضی خاطی به درخواست خودش بازخرید ویازنشسته می شدیا استعفا می دادوشان دستگاه قضایی محفوظ می ماندالبته اگرتقصیراوفاحش بودوحق الناس تضییع می شد، آن موقع برخوردمتفاوت بودولی باز حیثیت او رعایت می شد.ازسوی دیگر،باتیزبینی ارزشیابان ،نخبه های منزوی ازطرف روسا ومدیران ضعیف واحیانا آلوده به قدرت ،شناسایی وبه مشاغل قضایی حساس گمارده می شدند. این بزرگان واقف بودند که برابرموازین شرعی وقانونی ملزم هستند حیثیت متهم را اگرچه قاضی باشد، رعایت کنندزیراآنان میدانستندکه این مهم ازواجبات است ودراسلام پرده دری،آبروریزی ولطمه به حیثیت دیگری جزوبزرگترین گناهان محسوب می شود. البته چنین رویکردی مرهون بصیرت وصعه صدرعلمای بزرگوارونادرزمان همچون مرحوم آیت الله مروی ( رضوان الله تعالی علیه) معاون اول اسبق قوه قضاییه بودکه شایستگانی چون کاظم زاده هارا ماموراین نوع مسوولیت های سنگین می کردند.درآن ایام وظیفه حراست ها یا حفاظت ها پیشگیری ازلغزش قضات وکارکنان وصیانت از دستگاه قضایی بودنه مانندحالا که دربرخی دادگستری ها ،افرادمطیع یاضعیف واحیانا« مساله دار» به پست های حساس ارزشیابی ویا حفاظت اطلاعات گمارده شوندونتیجه این روندنادرست ،باعث شودفضای دادگستری که ملجاوپناهگاه مظلومان است،به فضای امنیتی بدل  گرددودردیوارمحاکم پرازاعلامیه حفاظتی و یادرموردبرخی قضات وکارکنان ،رویکرد دام گسترانه جایگزین روندپیشگیرانه و دادگسترانه شود! به طوری که این آقایان بتوانندبه خود جرات دهندنسبت به انسانی که خداوند مدافع اوست ،پرده دری نموده وآبرویش رابریزند. آنهم با نقض قانون ! زیرا نقض قانوندرموردقاضی خطاکارنیزجایزنیست ومن برای اثبات موارد ادعایم دلیل ومدرک دارم ودرصورت کذب بودن حاضرم تاوان بدهم ومتاسفانه این آفت دربرخی محاکم وادارات ما روزبه روزگسترش یافته است وبایدبااهتمام سران عدالت ومدیران شایسته رده بالابا این آفات برخورد شود.

*تحلیل حقوقی انتشارعکس بی حجاب مینوخالقی

درحالی که درحدوددوهفته دیگر، مجلس جدید تشکیل می شود هنوزمینوخالقی  نماینده منتخب سوم اصفهان خبرساز است وتکلیف نهایی وی برای ورود به مجلس روشن نیست.اگرچه برخی حقوقدانان برجسته وحامیان دولت عقیده دارندپس ازانتخاب شدن خالقی وتاییدانتخابات اصفهان ازسوی شورای نگهبان،امکان قانونی ابطال آرا او یاردصلاحیت نماینده منتخب وجود نداردوتنها مجلس می توانددربررسی اعتبارنامه به ادعا ها رسیدگی کند،ولی  وزارت کشور می گوید هنوزاختلاف این وزارتخانه با شورای نکهبان برطرف نشده است وبه بیان دیگر وزارت کشور رویه محتاطانه رادرپیش گرفته ومی گوید ناچاراز تمکین از نظر بعدی شورای نگهبان است واین درحالی است که علی مطهری نماینده مجلس وزیز کشوررا تهدید به استیضاح کرده است.بالاخره آخرین خبرها درزمان نگارش این نوشتار(14/2/95)حاکیست پس ازحمایت تلویحی رئیس جمهورازمینو خالقی،عکس های خصوصی ازاودرحالت بی حجابی دریک کانال تلگرامی منتشرشده درحالی که هیچ مردی درعکس هادیده نمی شودودراین عکس ها خالقی درمحیط زنانه یا خانوادگی به نظرمی رسد! ازطرف دیگر،براساس خبرمنتشره،خالقی گفته است ازانتشاردهندگان عکس های جعلی شکایت می کند.به نظر نگارنده برای ردصلاحیت مینوخالقی پس ازتایید انتخابات اصفهان هیچ منطق حقوقی وجودندارد واگروزارت کشور ازصدور اعتبارنامه خودداری کند تخلف کرده است وخالقی می تواند علیه وزیر کشور وشورای نگهبان که کاری فراترازاختیاراتشان انجام داده اند شکایت نمایدهرچند ممکن است درتصمیم قضایی نگرش سیاسی تاثیر گذارباشد.                                                                                             جدای ازاین، به فرض صدور اعتبارنامه وبررسی آن در مجلس جدید،هیچ محمل قانونی برای رسیدگی به ادعای معنونه(بی حجابی) درمجلس(انهم درمرحله بررسی اعتبارنامه)وجودندارد.زیرااین ادعا واجد خصیصیه قضایی است وشورای نگهبان نیزبرفرض این که تصویر هم وجودداشته باشد،به استنادعکسی که حتی اصالت آن مورد مناقشه است پس ازتاییدانتخابات، نمی تواند منتخب رارد صلاحیت نمایدوبدون تردید،اصراربرردصلاحیت غیرمستند به قانون،می تواندچالش هایی به دنبال داشته باشد.

*آقانقی ازآه مظلوم می گوید!                                                                                       هفته پیش،نوشتم آقانقی،که درسال آخردبیرستان همدوره (ونه همکلاسی) مابود وآدمی شوخ طبع است ،ازدست( یس باقر)که معرف حضورتان است، ناله ها داشت وقرارشد روزی بیاد دفتر.سرگرم گفت وگو بایکی ازآشنایان بودم که شنیدم صدای آقانقی ازطرف پله ها میادوداشت این شعرسنایی رابه یک نفرازمراجعان توراهروباصدای بلند می خواندالبته من این قصیده را دردوره دبیرستان که رشته         ادبی می خواندم ، حفظ بودم. ابیاتی که آقانقی می خوانداین بود :   

سالهابایدکه تایک سنگ اصلی زآفتاب                       لعل گردد دربدخشان یا عقیق اندریمن

ماه هابایدکه تایک پنبه دانه زآب وخاک                    شاهدی راحله گرددیاشهیدی راکفن

روزهابایدکه تایک مشت پشم ازپشت میش                زاهدی راخرقه گرددیاحماری رارسن     

عمرهابایدکه تایک کودکی ازروی طبع                     عالمی گرددنکویاشاعری شیرین سخن

بالاخره نقی باسلام وصلوات داخل اتاق شدودرحالی که روزنامه ای را ازمیزبغل دستش برمی داشت،گفت همه چی گران شده ولی من دیگه پول برق نمیدم !گفتم مگه برقت مجانیه؟ گفت این حاج خانم مابه بوی گاز حساسیت داره ،میگه می ترسم یه دفعه یادم بره وگازرا خاموش بگذارم ومرگ خاموش جونم رابگیره! ازگاز استفاده نمیکنه ! تمام مصارف مابرقی است سماور برقی، کتری برقی ،پلوپزبرقی ،فربرقی، ماهواره 24 ساعت روشن!من بازنشسته فرهنگ هم زیرخط فقرم، حقوقم کفاف نمیده، خدا مش عبداله رابیامرزه، فرزند صالح گذاشته رفته ،اصلا بچه اسمش هم صالحه وکارش درسته ،یه زمانی شاگرد خودم بود. کارش را راه انداختم مدرک گرفت. توقسمت فنی حرفه ای هم وارده، یه روز برحسب اتفاق دیدمش .حرف ازگرونی برق به میان آمد.دلش به حالم سوخت.گفت آقادرستش می کنم.آمد خانه وکنتور راورانداز کردو یه تکونی داد.گفت تمامه فقط اگه مامور برق آمد بگین این حیاط کلنگی است ومااغلب اینجاساکن نیستیم.الان مدت هاست پول برقم کم میاد فوقش دوماهه پنج شش هزارتومان !گفتم آقانقی اگه بدونندمجازات داره!گفت صالح کارش حرف نداره! توکنتور که دستکاری نکرده !اصلا کارش همینه، ازمن پولی نگرفت ولی واقعا کارش گرفته، تازگی هاماشین 206ازجدیدا سوار میشه ،منهم گفتم یه روزی گیرمی فتی باپوزخند گفت مگه احمدی نژاد گیرافتاد تازه باپرورویی میگه می خواددوباره رئیس جمهوربشه!آقانقی! من هم میخام حقموازمفسدا بگیرم !...

بعدازنقی پرسیدم چرا قصیده سنایی را می خوندی؟گفت به یه آشنا تو راهرو تعریف شما را می کردم که اینم وکیله یه عمرزحمت کشیده قاضی بود مورا ازماست بیرون می کشید ولش نکن! توهم روتابلو نوشته ای وکالت جدید قبول نمی کنی !مثل آن دکترا که مریض جدید نمی پذیرنددرمقابل یه عده بیسوادجای شما نشسته اندویا بعضی دکترابادلا ل واسطه مریض جراحی  زیبایی می گیرند .همان دکترسیدحسن طاهری که محکومش کردی وتوروزنامه نوشتی شارلاتان جراحی پلاستیک است !ده هانفرراناقص کرده بازداره به کارش توخان باباخان ادامه میده!کسی هم جلودارش نیس...یس باقربیسوادکلاس بودو این مشدحسین مارا بدبخت کرده چه خودشو میگیره عینهوقذافیه! گفتم آقانقی این قضیه چه ربطی به قذافی داره که به هلاکت رسیده؟ گفت بابا توکه یه پا ت توسیاسته ، منظورم اینه که قدرت چه ها نمی کنه، یس باقرهم که دلش به قدرت کذایی اش خوشه!برای بقای خودش چاپلوس رئیسه وباصاحبان مکنت ،نشست وبرخاست می کنه!مثل قذافی که آخرش برای موندن درقدرت باشیطان بزرگ آشتی کردوآنقدردرقدرت واستبداد ماندتاسربه نیست شد!آه وناله مشد حسین ،ستمگررا می گیره وبعد شعری خواندوبازفرصت نشدخاطره دوران دبیرستان رادرباره ایشان بنویسم. بماند هفته دیگر.این شعرراازمهدی سهیلی خواند:

اگردلی رابه ناله آری زبرق آهش امان نداری

بلادرافتدبه هرچه داری که چوب یزدان صداندارد

چوآه مظلوم کند کمانه سرای ظالم شودنشانه

چوبرق بگریزازاین میانه که تیر آهش خطاندارد

0 نظر برای “ وظیفه حفاظت اطلاعات صیانت ازکارکنان است نه دام گستری

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.