صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / قاعده مشهور انصاف ، بهترین مبنا بری توجیه ضرورت وکیل مستقل

در مبانی نمظری توجیه استقلال عنوان شد ؛

قاعده مشهور انصاف ، بهترین مبنا بری توجیه ضرورت وکیل مستقل


احمد نصر اصفهانی
قاعده مشهور انصاف ، بهترین مبنا بری توجیه ضرورت وکیل مستقل

ضرورت مستقل بودن وکیل را از منظرهای مختلفی می توان بررسی نمود . از منظر سودا نگاری می توان وجود وکیل مستقل را موجب حصول بیشترین سود ونفع برای جامعه ، شهروندان و حتی حاکمیت دانست . اطمینان از عادلانه بودن روند های دادرسی و مجازات های صادره و بقاء و استمرار امنیت و نظم در جامعه از جمله سودهایی است که با بودن وکیل مستقل به دست خواهد آمد . در واقع وکیل مستقل ،جامعه وشهروندان را به وجود عدالت در محاکم و در روندهای دادرسی مطمئن می سازد و این باعث می شود تا نظم اجتماع و بقای حاکمیت در نهایت تضمین گردد . از منظر احترام به شان و کرمت انمسانی هم وکیل مستقل یک ضرورت است چرا که انسان از آن جهت که انسان است دارای شان و کرامت ذاتی است لازمه حفظ چنین کرامتی و لازمه احترام به این کرامت ذاتی این است که اشخاص بتوانند اختلافات فی مابین خود را به طریقه ای عادلانه و توسط محاکم قانونی حل و فصل نمایند. یکی از لوازم اصلی برقراری دادرسی عادلانه وجود وکیل مستقل است پس در نهایت وجود وکیل مستقل مساوی با احترام به شان و کرامت انسانی است .

قاعده مشهور انصاف ، بهترین مبنا بری توجیه ضرورت وکیل مستقل 

ضرورت مستقل بودن وکیل را از منظرهای مختلفی می توان بررسی نمود . از منظر سودا نگاری می توان وجود وکیل مستقل را موجب حصول بیشترین سود ونفع برای جامعه ، شهروندان و حتی حاکمیت دانست . اطمینان از عادلانه بودن روند های دادرسی و مجازات های صادره و بقاء و استمرار امنیت و نظم در جامعه از جمله سودهایی است که با بودن وکیل مستقل به دست خواهد آمد . در واقع وکیل مستقل ،جامعه وشهروندان را به وجود عدالت در محاکم و در روندهای دادرسی مطمئن می سازد و این باعث می شود تا نظم اجتماع و بقای حاکمیت در نهایت تضمین گردد .

از منظر احترام به شان و کرمت انمسانی هم وکیل مستقل یک ضرورت است چرا که انسان از آن جهت که انسان است دارای شان و کرامت ذاتی است لازمه حفظ چنین کرامتی و لازمه احترام به این کرامت ذاتی این است که اشخاص بتوانند اختلافات فی مابین خود را به طریقه ای عادلانه و توسط محاکم قانونی حل و فصل نمایند. یکی از لوازم اصلی برقراری دادرسی عادلانه وجود وکیل مستقل است پس در نهایت وجود وکیل مستقل مساوی با احترام به شان و کرامت انسانی است .

از منظر احترام به ارزش جان و زندگی انسانی هم ضرورت وجود وکیل مستقل قابل پذیرش است در واقع هر کس که جان دارد و فرصت زیستن پیدا کرده حق بهره مندی از یک حیات شرافتمندانه را دارد و از جمله آثار این حیات شرافتمندانه ، برخورداری از دادرسی عادلانه با محاکم مستقل و بی طرف وکلایی است که تامین کننده حق دفاع آن ها باشد و تامین کامل حق دفاع نیز تنها از وکلای غیر وابسته ساخته است .

اما به نظرمی رسد بهترین مبنا برای توجیه ضرورت وجود وکیل مستقل ، ریشه در قاعده مشهورانصاف داشته باشد همان قاعده ای است که می گوید هر آن چه بر خود می پسندی بر دیگران هم بپسند و آن چه بر خود نمی پسندی بردیگران هم مپسند بنابر این قاعده هر کدام از ما حتی اگر طرفدار وکلای وابسته به حاکمیت هم باشیم در زمانی که طرف یک دعوی با حکومت قرار بگیریم به سراغ وکلایی می رویم که وابستگی حاکمیتی نداشته باشد و به هنگام طرح دعوی و دفاع ،واهمه تعقیب وبیکاری و .. به خود راه ندهند . بنابراین اگر مدعی انصاف هستیم چاره ای جز پذیرش این حق برای دیگران نداریم به تعبیر دیگر هر کدام از ما زمانی که می خواهیم قاعده و قانونی را وضع کنیم باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که اگر آن قاعده یا قانون روزی در مورد خود ما بخواهد اعمال شود ،آیا آن را عادلانه می دانیم یا خیر ؟ امروزه یکی از نظریاتی که با تکیه بر قاعده انصاف پدید آمده نظریه "عدالت به مثابه انصاف "جان رالز است . وی که از فیلسوفان معاصر حقوق است بیان می دارد اصول عدالت را باید شهروندان آزاد و برابر (یا نمایندگان آنها ) در شرایطی که برای همگان منصفانه است تعیین و بر روی  آن توافق کنند و این شرایط نیز هنگامی که در ورای پرده جهل و غفلت و ناآگاه از وضعیت فعلی خویش و فارغ از موقعیت سیاسی و اجتماعی و نژادی و جنسیتی و میزان دارایی و ...خود هستیم ،پدید می آید . در واقع بنابراین دیدگاه هر شهروندی در موقعیت اولیه و در ورای پرده ناآگاهی از موقعیت فعلی خویش ،بطور فرضی خود را در موقعیت یا موقعیت های احتمالی آینده قرار می دهد و آن چه را در آن موقعیت برای خود عادلانه می داند تعیین و مشخص می کند . همین کار را دیگر شهروندان هم انجام می دهند .نتیجه آن توافق ایشان بر یک سری اموری است که از دید همه آنها عادلانه است . اموری که بطور خود به خود برای دیگرانی که در آینده به طور واقعی در موقعیت آن قرار می گیرند پسندیده و پذیرفته شده است با تکیه بر این دیدگاه آشکار است که انسانها در ورای پرده ناآگاهی از وضعیت خویش ،وکیل مستقل از حاکمیت را بر وکیل وابسته ترجیح داده و بر وجود آن موافقت می کنند .      

0 نظر برای “ قاعده مشهور انصاف ، بهترین مبنا بری توجیه ضرورت وکیل مستقل

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.