صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / ارتکاب اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی از عناصرجرم دایرکردن مرکزفساد است

پرسش و پاسخ یک مساله کیفری

ارتکاب اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی از عناصرجرم دایرکردن مرکزفساد است


شاپور اسماعیلیان- حقوقدان
ارتکاب اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی از عناصرجرم دایرکردن مرکزفساد است

مساله: مدیر کافه رستورانی در ماه رمضان به‌طور مخفیانه از گروهی دختر و پسر جوان با چای و قلیان پذیرایی می‌نماید و این درحالی صورت می‌گیرد که کرکره رستوران پائین بوده است. ماموران  نیروی انتظامی با اطلاع ازموضوع به محل رستوران مراجعه می‌کنند و با وجود واکنش حاضرین، تمامی مشتریان را به اتفاق مدیر رستوران و یک نفر از مشتریان که درحال فرار بوده دستگیر می‌کنند. کنترل دوربین مداربسته منصوبه در رستوران، نشانگر نشستن ساده مشتریان و سر قلیان و چای است. با این حال یکی از دختران به دوستی با پسری اقرار می‌کند. درمورد اتهام مشتریان مطابق ماده638 قانون تعزیرات به علت ارتکاب فعل حرام و تظاهر به روزه‌خواری و راجع به اتهام مدیر رستوران به استناد بند«الف» ماده639 قانون مذکور به علت دایرکردن مرکز فساد دادسرای عمومی و انقلاب قرارجلب به دادرسی[مطابق ق.جدیدآئین دادرسی کیفری] صادرمی‌شود و پرونده امربه شعبه دادگاه کیفری2 ارسال می‌گردد. لطفاً نظرتان را درباره اتهامات مطرح درکیفرخواست بیان نمائید.

پاسخ: ازجمله عناصر تحقق جرم صدرماده  638 قانون تعزیرات، شرط«تظاهروعلن» در انظار و اماکن عمومی و معابر به [ارتکاب عمل حرام] است. بنابراین باوجود حرام بودن روزه‌خواری،حسب صورت مسئله، تظاهر و علن مصداق پیدا نکرده است. زیرا پائین کشیدن کرکره‌ها، موید عدم تظاهر و غیرعلنی بودن روزه‌خواری است که مطابق مقررات ماده مرقوم و بالحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل انتسابی به مشتریان جرم محسوب نمی‌شود. جدای از اینکه نگارش در عبارت ماده یادشده از منظر (علناً...تظاهربه عمل حرامی...) واجد اشکال است ولی به هرصورت باتوجه به مفادماده برای تحقق جرم  باید عمل حرام هم علنا وهم توام با تظاهرباشد. ازاین رو، اگرکسی در علن[ولی ناآگاهانه وبدون تظاهر] روزه‌خواری کند چون قصد تظاهر نداشته عمل وی مصداق این ماده نیست هرچند اثبات عالم نبودن به عمل (خوردن چیزی) مشکل است. ازسوی دیگر منظور از دایر کردن مرکز(فسادوفحشا) موضوع بندالف ماده639مورداستناد، باتوجه به مفهوم جداگانه این دوواژه، منظوراز فساد سایر اعمال فیزیکی ضدعفت و اخلاق عمومی و یامادون زناست مانند: مساحقه ،تفخیذو... همچنین نمایش و فروش... بنابه مراتب یادشده و به ویژه «مبهم» بودن مفهوم واژه فساد در این ماده واصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، به نظر می‌رسد عمل ارتکابی از ناحیه مدیر رستوران مصداق ماده 639 نیست و بلکه تخلف صنفی محسوب می‌شود. 

*ماده638 قانون تعزیرات- هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابرتظاهر به عمل حرامی نماید. علاوه‌بر کیفر عمل به حبس ازده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شودکه نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس ازده روز تا دو ماه یا (74) ضربه شلاق محکوم خواهدشد.(تبصره)

ماده639 قانون تعزیرات- افرادزیر به حبس ازیک تاده سال محکوم می شوند و در مورد بند«الف» علاوه‌برمجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت بانظر دادگاه بسته خواهدشد: الف-کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر می‌کند. ب-کسی که مردم رابه فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن رافراهم نماید.(تبصره)

 

0 نظر برای “ ارتکاب اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی از عناصرجرم دایرکردن مرکزفساد است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.