صفحه اصلی / اخبار/ زنان / فراخوانی برای تحقق حق زنان بر شهر

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

فراخوانی برای تحقق حق زنان بر شهر


فراخوانی برای تحقق حق زنان بر شهر

 معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اهمیت شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: شهر نیازمند قوانینی است که حضور زنان درسطوح تصمیم سازی محلی را در حوزه قانونگذاری و اجرایی تنظیم کند.

شهیندخت مولاوردی در یادداشتی که به مناسبت انتخابات شورایهای شهر و روستا نوشته تاکید کرده است:

امروزه کارویژه شوراها هم قانونگذاری از جایگاه و مقام پارلمان محلی است و هم بازویی نظارتی برای نظام مدیریت شهری که می تواند به کارآمدترین سازوکار برای نهادینه کردن مشارکت مردم درساختارهای تصمیم گیری محلی مبدل شده و در روند اداره شهر و روستا نقش آفرین باشد.

این روزها و در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که زمینه مناسبی برای ارزیابی، بازخوانی و سنجش عملکرد چهار دوره قبلی این شوراها با تمامی فراز و نشیبهای آن و میزان فاصله وضعیت موجود با انتظارات و وضعیت مطلوب فراهم شده است، فرصت مغتنمی برای اتخاذ رویکرد جدید و دمیدن جانی تازه در این کالبد، فراروی این نهادهای مردمی است تا برای ماموریتها و کارویژه های جدید خود را آماده سازند، از جمله:

برای تحقق حق زنان بر شهر

در سطح مدیریت دموکراتیک محلی: شهر نیازمند قوانینی است که حضور زنان در سطوح تصمیم سازی محلی را هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرایی تضمین کند و از سوی دیگر طراحی شاخص های جنسیتی برای کیفیت زندگی، فرصت ها و امکانات شهری و ...ضرورت می یابد.

از منظر تحقق «شهرها و جوامع پایدار و تاب آور» به عنوان یکی از اهداف سند توسعه پایدار در دستور کار جهانی، اعتبار بخشی به نیازهای خاص زنان در یک وضعیت برابر، اجرای سیاستهای مسکن به نحوی که جایگاه متفاوت زنان در جامعه را در نظر بگیرد، حمل و نقل عمومی مناسب و امن ، تولید اطلاعات و آمار با رویکرد جنسیتی و مقایسه ای در خصوص حمل و نقل شهری و... باید محور سیاستها و برنامه ها قرار گیرد.

از منظر تحقق «شهر امن برای زنان، امنیت برای همه»؛ طراحی سیاستهای امنیت شهری برای حفاظت زنان و کودکان در برابر خشونتهای جاری در شهر، گنجاندن امنیت شهری به عنوان آینده کالبد فضایی در برنامه ریزی شهری و برنامه ها و پروژه ها، تعهد حکومت های محلی برای اولویت بخشی به استخدام کارکنان در تمامی سطوح با رویکردی جنسیتی و...باید مدنظر باشد.

دسترسی به این وضعیت با هدف شکوفایی شهری جز با مسئولیت پذیری آحاد جامعه و تشریک مساعی و همراهی و همگامی زنان و مردان میسر نیست. انتظار می رود در این شرایط که شوراهای اسلامی شهر و روستا چندین دوره آزمون و خطا را تجربه کرده اند و اینک به سن بلوغ و پختگی خود پا گذاشته اند، از یک سو زنان فهیم و آگاه و توانمند و خودباور فرصت باقیمانده برای ثبت نام را غنیمت شمرده و دیگر زنان را هم جهت ثبت نام تشویق نمایند و از سوی دیگر بر مردان فهیم و آگاه و متعهد و قائل و معتقد به عدالت جنسیتی است که مشوق زنانی باشند که آمادگی ورود به این عرصه را دارند.

بی تردید و بدینسان فرصت و تمرین حضور زنان در پارلمان های محلی و مدیریت های میانی زمینه ساز حضور در پارلمان ملی و سطوح و مناصب عالی تصمیم سازی و تصمیم گیری شده و آینده ای روشن را برای تحقق حق زنان بر شهر، خانواده و شهرهای پایدار و تاب آور و شهرهایی امن برای زنان و امنیت برای همه را رقم خواهد زد.

با این امید که همه زنانی که چنین رویایی را در سر می پرورانند در 2 روز باقیمانده جهت ثبت نام اقدام کرده و استعدادها و توانایی های خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، همگان را به مشارکت در این امر خطیر و سرنوشت ساز فرامی خوانم.

 

0 نظر برای “ فراخوانی برای تحقق حق زنان بر شهر

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.