صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / درغم فرشتگان قربانی طلاق

نگاه وکیل

درغم فرشتگان قربانی طلاق


لیلا رضاپورقوشچی وکیل دادگستری

خانواده ،کوچک ترین نهادجامعه است. بااین حال،مهم ترین نقش را درشکل گیری جوامع ایفا می کند.نهادی که انسان برای نخستین بارمفهوم زندگی اجتماعی را درآن تجربه می کند.بدون شک، کنش وواکنش  وبه عبارتی رفتار والدین ،مهم ترین تاثیررادر رشد وتکوین شخصیت فرزند خردسال می گذارد.متاسفانه درسال های اخیرشاهد تغییرات گسترده درساختار وکارکردهای این نهاد هستیم واین درحالی است که روزگاری وصف «کانون گرم خانواده»با مفهوم «تامین امنیت کودک »در این نهاددرهم تنیده بود.اینک نه تنها غالبا این وصف کم رنگ تر شده بلکه نگران از سیر شتاب زده کودک آزاری دراین نهادوهراسناک از فروپاشی «کانون گرم خانواده»هستیم که بدون تردیددرچنین وضعیت تاسف باری ،ساختار وکارکردهای موثراین نهاد دچاراختلال خواهد شد.این فرآیندنامطلوب ومخرب می تواند به جایگاه نهادخانواده دردرون ساخت نظام اجتماعی وبه ویژه حوزه امنیت اجتماعی نیز لطمه واردنماید...به تبع این دگرگونی که ناشی ازمتغییرهای گوناگون اجتماعی است ،نه فقط قداست نهاد خانواده دربرخی طبقات اجتماعی ازبین رفته است، بلکه واژه طلاق که روزگاری نه چندان دور،به آسانی برزبان جاری نمی شد اینک دربین زوج های امروزی واژه ای رایج است که حتی دردوران نامزدی برزبان آنان جاری می شود.این ادعا وقتی نگران کننده است که هفته پیش وزیر کشوردرصحن علنی مجلس درتبیین گزارش آسیب های اجتماعی می گوید36درصد ازدواج هامنجر به طلاق می شود. حال بگذریم ازنرخ فاحش طلاق های عاطفی!

بافزونی پرونده های طلاق درشرایط کنونی ، هرروز درراهروهای دادگاههای خانواده،ناظر صحنه های دردناکی هستیم .زیرادراغلب موارد، زوجین ازفرزندان خردسال شان به عنوان اهرمی برای درتنگنا قراردادن طرف خود وبه ویژه مادر طفل استفاده می کنندوگاهی به علت کشمکش فیزیکی زوجین،آنچنان صحنه های اسفناکی خلق می شودکه کانون توجه بیشتر ما وکلابه جای ماهیت پرونده ، به چشمان گریان ونگاه های نگران ومضطرب فرزندان معطوف می شود.کودکانی که به جای بازی درمهد کودک یازمین بازی محله شان ،اینک ناخواسته درمیدان بازی والدین شان گام گذاشته اند.بازیی که درواقع  سرنوشت آنان را رقم می زندوصحنه های دردناک آن برای همیشه درذهن آنها باقی می ماند .این روند درحالی ادامه دارد که لایحه حمایت از حقوق کودک وخانواده چندین سال است درمجلس مطرح است وبعداز ایراداتی،همچنان خاک می خورد. آیا حال وقت آن نرسیده مجلسیان جدید،کار این لایحه به پایان رسانده وبرای حمایت ازاین فرشتگان قربانی طلاق ،به ویژه درزمینه حفظ بهداشت روانی آنان ،مقررات کارشناسی شده ای را به تصویب رسانند؟     

0 نظر برای “ درغم فرشتگان قربانی طلاق

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.