صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / جایگاه نخست حقوق بشر در، فلات ایران

به قلم گیتی پور فاضل : حقوقدان

جایگاه نخست حقوق بشر در، فلات ایران


یکی ازهدفهای مردم غرب پس ازدوجنگ جهانی که فاجعه انسانی ببار آوردکوشش درایجاد صلح پایداروریشه کن کردن جنگ بابه وجودآوردن جامعه ملل وسپس سازمان ملل بوده وهست ، پرسش این است که آیا کشورهای فاتح دراین راه موفق بوده اند؟ کشورهایی که دست بدست هم دادندواعلامیه جهانی حقوق بشررامنتشرکردند که البته بایدگفت به همت خانم النورروزولت همسر رئیس جمهوروقت این اعلامیه فراهم گردید امروزبازهمان کشورهایی که فاتح دو جنگ جهانی بودند رودرروی هم ایستاده وبازهم یک فاجعه انسانی دیگردرخاورمیانه پدیدآورده اند . برکسی پوشیده نیست که منبع بزرگ انرژی نفت وگازو دیگرکانیهای موجود دراین منطقه کشورهای قدرت طلب رابه جان هم انداخته وکرامت انسان رابه نازل ترین حدخود رسانیده اند.

  جایگاه نخست حقوق بشر در، فلات ایران 

یکی ازهدفهای مردم غرب پس ازدوجنگ جهانی که فاجعه انسانی ببار آوردکوشش درایجاد صلح پایداروریشه کن کردن جنگ بابه وجودآوردن جامعه ملل وسپس سازمان ملل بوده وهست ، پرسش این است که آیا کشورهای فاتح دراین راه موفق بوده اند؟ کشورهایی که دست بدست هم دادندواعلامیه جهانی حقوق بشررامنتشرکردند که البته بایدگفت به همت خانم النورروزولت همسر رئیس جمهوروقت این اعلامیه فراهم گردید امروزبازهمان کشورهایی که فاتح دو جنگ جهانی بودند رودرروی هم ایستاده وبازهم یک فاجعه انسانی دیگردرخاورمیانه پدیدآورده اند . برکسی پوشیده نیست که منبع بزرگ انرژی نفت وگازو دیگرکانیهای موجود دراین منطقه کشورهای قدرت طلب رابه جان هم انداخته وکرامت انسان رابه نازل ترین حدخودرسانیده اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید بطورطبیعی وذاتی هرکس باهررنگ وهرجنسیتی درهرکجای کره زمین به دنیا میآیدبعنوان انسان دارنده این حقوق است وبایدازرفاه اولیه برخوردارباشد  .

امابانگاهی به ردپای حق وحقوق انسانی تاریخ بما نشان میدهدکه نخستین شکل گیری این حقوق درفلات ایران بوده که زندگی آدمهاراباتدوین قانون به نظم کشیده ورفاه بخشیده است .

نگاهی کوتاه به گذشته های دوراین سرزمین می اندازیم ، به نخستین دوره ای که انسان غارنشینی را رها وگروهی زندگی کردن را آزمودو روستاهارا پدیدآورددساختارخانواده را پی انداخت وبرای خویش سرکرده ای برگزید که آن سرکردگان از اندیشمندترینشان بودند ، انسانهایی که  نخست به اهلی کردن چهارپایان وماکیان وسپس به یادگیری شیوه پشم ریسی وپنبه ریسی برای فراهم کردن پوشش وبه ساختن سرپناهی از آمیختن گِل رس با آب پرداختندوپس ازدست یابی به آتش وبکارگیری آن همچنان به انداختن طرحی نووفنی نو برای داشتن زندگی بهترکمرهمت بستند وبرای تنظیم زندگی درارتباط بایکدیگرآغازبه نوشتن قانون کردندتا کسی بحق دیگری دست درازی نکندوبه آزادیهای فردی ارج نهاده شود، این رویداددرزمان پیشدادیان رخ میدهدکه امروزبه دلیل دوربودن زمان شان آنان را اسطوره می انگاریم درحالی که آن دوره دربردارنده تاریخ نانوشته مااست که ازکیومرث آغازوبه زو یا زاب پایان می پذیردکه در  تاریخ به آن دودمان پیشدادیان میگوییم .

پیش + داد به چم نخستین قانونگزاران  پیش به چم نخستین ودادبه چم قانون است که امروزپیشوندی برواژگانی ست که از دوره پهلوی اول به کارمی بریم مانند ، دادستان ،  دادگاه ، دادنامه ، دادخواست و.....   دومین دودمان کیانیان راداریم که پیدایش اَشوز

0 نظر برای “ جایگاه نخست حقوق بشر در، فلات ایران

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.