صفحه اصلی / اخبار/ ایران زمین / بیاموزیم و بیاموزانیم

مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای کرمان برگزار شد

بیاموزیم و بیاموزانیم


بیاموزیم و بیاموزانیم

دهم مهرماه 1395مراسم تحلیف دهها کارآموزتوسط کانون وکلای استان کرمان باحضورجناب آقای دکترکمالی پور،نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، جناب آقای امیرمیجانی معاونت محترم قضایی دادگستری استان کرمان ،مسئولین واساتید دانشگاهها، وکلاوکارآموزان وکالت وخانواده های آنها برگزارشد.

 

این مراسم معنوی باقرائت آیاتی ازکلام الله وسرودملی کشورآغازگردیدوسپس جناب آقای دکترمعین زاده ریاست محترم کانون وکلای استان کرمان، ضمن خیرمقدم به حضاربیان داشت:

تحلیف یادآورشرافت بین وجدان وجامعه درمنازعه خیروشراست.درمنازعه بین حق وباطل است.

سوگندیادمی کنیم شرافت رادردرمقابل جامعه وموکلین زیرپانگذاریم وبدان شهره شویم که گفته اند.

کسی راکه شهرت بودراستی          خطاگرکنددرگذارندازاو

وگرنامورشدبه ناراستی               دگرراست باورندارندازاو

سوگندیادمی کنیم به عنوان قوه عاقله جامعه مسئولیت خودرا فراموش نکنیم.

سوگندیادمی کنیم که قانونمداری راپیشه خودکنیم .هدف قانون عدالت ومقدمه آن نظم است.وبه قول پدرعلم حقوق که یادش گرامی باد،اگرقانون راعادلانه دیدیم آنرا اجرا کنیم ،درغیراین صورت برسرآن بکوبیم واز آن انتقادکنیم .

سوگندیادمی کنیم شعاردوره کارآموزی رافراموش نکنیم .(بیاموزیم وبیاموزانیم)، مبادابگویی که دانا شدم     به هرآرزوبرتوانا شدم.

سوگندیادمی کنیم برای حفظ منافع فردی منافع جمع رازیرپانگذاریم.

ودرجهت ارتقاء کانون وکلا ازهیچ تلاشی فروگذارنکنیم.

سوگندیادمی کنیم برای حل مشکل موکلین همچون مشکل خودکوشاوامانتدارباشیم.

من فرصت راغنیمت می شمارم ودرحضوراساتیدحاضر اشاره ای به لایحه وکالت که مه اکنون درمجلس است می کنم.

چراما درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا داریم.این یادگاری است که اززمان ارسطو،روسو، منتسکیوو.....باقیمانده ودرهمه جمهوریهای واقعی جهان تاامروزبه اجرادرآمده است. چراقوای سه گانه بایدجدای ازیکدیگربه وظایف خودعمل کنند. چرانماینده مجلس نمی تواند مشاوروزیرباشد، چراوزیرکشور نمی تواند قاضی باشد.

.همان فلسفه ای که برای تفکیک قوا تعریف شده است ،ایجاب می کند وکیل دادگستری مستقل باشدواین لازمه استقلال کانون وکلاست.درهمه منشورهای بین المللی سه رکن اساسی برای حقوق شهروندی تعریف شده است.قضات، دادستانهاووکلا. هریک ازاین سه مخدوش شودحقوق شهروندان به خطرخواهدافتاد.این امربه منزله تقابل قوا یا تقابل سه ضلع مثلث حقوق شهروندی نیست بلکه برای رعایت وحفظ حقوق شهروندان است.

شهروندان ما، آیندگان وهمه مردم این سرزمین هستندکه مادرمقابل آنها مسئولیم.

ما افتخارمی کنیم درزمانی زندگی می کنیم که نماینگان واقعی مردم همچون جناب آقای دکترکمالی پوروسایراعضای کمیسیون قضایی وحقوقی درمجلس مسئولیت خطیربررسی لایحه وکالت رابرعهده دارندومن ایمان دارم که باسربلندی ازعهده آن برخواهندآمدونام ایشان درتاریخ حقوق این کشوربه نیکی وامانتداری باقی خواهدماند.همانطورنام کسانی ازدستگاه قضایی کشوردرتاریخ ماندگارشدکه اولین باروکلا رادرمنزل خودجمع کردندوبه آنهایادآورشدندکه صلاح مملکت درتشکیل کانون وکلای مستقل است. همانطورکه درسال1331نام نمایندگانی که به دکترمصدق اجازه تصویب لایحه استقلال کانون وکلارادادنددرتاریخ باقی ماندوهمانطور نام نمایندگانی که درسال1333بین لوایحی که الغاء کردندلایحه استقلال کانون وکلارا استثنا کردند.

درادامه جناب آقای دکترکمالی پورنایب ریئس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بیان داشت.

بشریت ازابتدای خلقت تا کنون یک حلقه مفقوده راتعقیب می کرده است.وانسانها درتقابل بایکدیگرآن حلقه مفقوده رابه رخ دیگری می کشیدند.تشنگان عدالت به دنبال آن هستندکه یک روزی عدالت واقعی درجامعه حاکمیت پیدا کند.شماجامعه حقوقی می دانیدجامعه ای موفق است که درآن عدالت بتواندحرف اول رابزند.وقتی صحبت ازعدالت می شودوکیل وقاضی وقانون به ذهن می آید.جامعه حقوقی کشوربایددرراستای عدالت نقش آفرینی کند.بایدعدالت راسرلوحه کارخودقراردهیدودرمقابل باطل ایستادگی کنیدوحق رابرباطل ترجیح دهیدوبه سوگندخودپشت نکنید.وکیل درموازات باقاضی است.ودرتقابل باقاضی نیست.وکیل بایدراهگشاباشدبرای قاضی برای رسیدن به حق وحقیقت.وکیل وقاضی دوبال مستحکم برای رسیدن یک ذیحق به حق است.ماافتخارمی کنیم که به یادکسانی سوگندمی خوریم که ازآنها به نیکی یادمی کنیم.مابایدخودراباجامعه علمی دنیاتطبیق بدهیم تابتوانیم جامعه حقوقی کرمان راسربلندکنیم.دربحث لایحه وکالت تعارض هایی وجوددارد،امانه به این معنی که ماواقعیتهای جامعه رامنکوب بکنیم. مابایدبه سمت وسویی برویم که وکیل درموضع دفاع احساس نکندکه شمشیری بران بالای سراوست.یاکسی که وکیل می گیرداحساس کندکه وکیل دردفاع ازاو کوتاهی ومسامحه می کند.وراه ورسم این قیام وقعودلازمه اش این است که این استقلال که تجربه گذشتگان ماست حرمتش حفظ شود.البته نواقص وایراداتی هم هست که مانبایدبرای حل ایرادات صورت مسئله راپاک کنیم وبااصلاح وتتمیم می توانیم ایرادات رابرطرف کنیم.مابانظرخواهی ازاساتیددانشگاه، قضات ووکلا تلاش می کنیم نظرهمه حقوقدانان تامین شود.

سپس جناب آقای امیرمیجانی معاونت محترم قضایی دادگستری استان کرمان بیان داشت:

وی خطاب به کارآموزان گفت: شما امروز به نحو علنی و در محضر ایزد متعال و در حضور حاضرین در جلسه و با صدای بلند بین خود و خدای خود عهد و قراردادی می بندید و متعهد به انجام تعهداتی می شوید که ضمانت اجرای آن تعهدات را آبرو، شرافت و حیثیت خود قرا می دهید و به طور کلی کرامت انسانی خود را گرو و وثیقه می‌گذارید.

این مقام قضائی تصریح کرد: اگر به عهد خود امروز وفادار بمانید ، منش و شخصیت فردی ، اجتماعی و جایگاه و منزلت شغل شما  ارتقا ء می یابد و از آفات و آسیب ها و معایب آن  کاسته می شود لذا با تمام توان باید پاسدار سوگند خود بوده و آن را ملکه ذهن قرار دهید .

وی از این منظر که لازمه احترام به قوانین ،عمل به قوانین و اطلاع از قانون است ،کارآموزان را به تلاش درجهت ارتقاء سطح علمی خود و اشراف پیدا کردن بر قوانین و مقررات و تفکر و تدبر در مو ضوعات  استفاده از تجربه و دانش پیشکسوتان آن شغل توصیه کرد.

 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: اگر راستی و پاکدامنی رویه باشد، وزانت و متانت شخصیت ،عزت نفس و صفای باطن حاصل می شود و فرد را از بی حرمتی و بی نظمی و بد قولی و توسل به اقداماتی که مسیر حق را منحرف و ذهن اشخاص را مخدوش می کند، بر حذر می دارد و پیشتازی به سوی مقصد را که احقاق حق است ، به وجود می آورد و با ایفای نقش اصلی  و دوری از مطامع مادی وکج روی ها رضایت خالق و مخلوق را پدید می آورد .

وی خطاب به کارآموزان وکالت گفت: به لحاظ وابستگی شغل شما با امر قضا،با تشکیلات قضایی روابط دو سویه ای پیدا می کند، طبیعی است که در این رهگذر توقعات و انتظارات و گاه گلایه هایی مطرح می شود .

معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: محوریت انتظار و توقع جامعه قضات از وکلاء  پای بندی شما به سوگندی است که یاد می کنید،  که پاسدار واقعی سوگند خود باشید سختی های کار برایتان شیرین و توفیق الهی نصیبتان خواهدشد .

 

0 نظر برای “ بیاموزیم و بیاموزانیم

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.