صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / اصل 115 قانون اساسی مانعی برای حضور زنان نیست

صالح نقره کار

اصل 115 قانون اساسی مانعی برای حضور زنان نیست


اصل 115 قانون اساسی مانعی برای حضور زنان نیست

الفاظ محمول بر معانی عرفیه اند و مراد مقنن اساسی تحدید حق انتخاب مردم نبوده. بلکه صورت بندی و چارچوب مندسازی گستره انتخاب کاندیداها توسط مردم بوده و مطلقا محدود سازی جنسیتی تبادر معنایی نمی شود.

رجل سیاسی به معنای تشخص و پیشینه مندی و توانمندی و اعتبار در عرصه عمومی است.

بنظر نمی رسد مانعی برای حضور زنان بعنوان کاندیدا در عرصه ریاست جمهوری باشد. مراد اصل 115 اعتبار بخشی به نامزد ریاست جمهوری ست ناظر بر این امر که راس قوه اجرایی کشور باید اوصاف و تمایزات حساب شده و خاصی داشته باشد که بتواند از ایفای تکالیف مقرره و سوگند وثیقی که بر عهده اوست برآید.

حتما این حق و این انتظار هست که جامعه زنان فرهیخته کشور نیز خود را درمعرض محک اراده عمومی و توزین صندوق اراده ملی قرار دهند.

قصد مقنن اساسی در بستر اصل 56 و اصالت عدم تقید و تحدید حق انتخاب عمومی فهم می شود و به این اعتبار باید واژه رجل را ناظر به تشخص سیاسی و مذهبی تلقی کرد. این استدلال با اصول حقوق عمومی انطباق داشته و تخصیص و تقید آن دلیل بارز می طلبد. لذا اتخاذ تصمیم تفسیری شورای محترم نگهبان باعث خرسندی و زمینه ساز مشارکت جدی تر زنان در عرصه استیفای حق تعیین سرنوشت می باشد.

0 نظر برای “ اصل 115 قانون اساسی مانعی برای حضور زنان نیست

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.