صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان ابلاغ شد


در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده 1ـ اصطلاحات مذکور در این آئین نامه به معانی زیر می­ باشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان ابلاغ شد

در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: کلیات
ماده 1ـ اصطلاحات مذکور در این آئین نامه به معانی زیر می­ باشد:
الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.
ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی
پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو یا اعتبار
ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی
ث ) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم
ج) تدابیر: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین نامه
چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 1 ـ در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اینکه قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.
تبصره 2 ـ مقام قضائی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی، شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.
ماده 2 ـ در هر حوزه قضائی، واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضائی برای انجام امور مقرر در این آیین نامه ایجاد می شود.
تبصره ـ در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان، دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهـــد شد، تا با هماهنگی دستگاه­های ذی­ربــط انجام وظیفه نماید.
فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ماده 3 ـ مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی، طبق قانون مجاز است، لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی می­تواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید.
تبصره ـ مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور.
ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع، نیست.
ماد

0 نظر برای “ آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان ابلاغ شد

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.