صفحه اصلی / اخبار/ / لوایح "تعارض منافع" و "تاسیس نهاد ملی حقوق بشر" آماده ارائه به هیات دولت است

لوایح "تعارض منافع" و "تاسیس نهاد ملی حقوق بشر" آماده ارائه به هیات دولت است