تجارت خانه

  • تحصیلات غیراقتصادی و بدون بازار کار واقعیت فراموش شده در جامعه ما

    این که سعدی علیه الرحمه به نقل از رسول اکرم ( ص ) می فرماید: زگهواره تا گور دانش بجوی تا جایی که صرفاً به مقوله افزایش فهم و آگاهی های انسان مربوط می شود توصیه بسیار ارزشمندی است ، اما زمانی که پای تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی انسان از طریق کسب علم و دانش به میان می آید به توصیه جناب سعدی شیرازی باید از زاویه دیگری نگریسته شود، چه در زمان ما دیگر فلسفه قدیمی علم برای علم بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد همچنان که فلسفه هنر برای هنر در روزگار ما دیگر خریداری ندارد .